Plán zavedenia odbornej správy registratúry 

Prvý krok :

            1)     Vstupné audity.

2)     Vypracovanie plánov a poriadkov.

3)     Schválenie plánov a poriadkov príslušnými štátnym archívom.

Druhý krok :

1)     Veľké vstupné zaškolenie personálu.

2)     Zaškolenie pracovníkov podateľne/ sekretariátu v rámci tvorby spisov.

3)     Zavedenie elektronického registratúrneho denníka .

4)     Zosúladenie používanej dokumentácie so zákonmi a normami SR .

5)     Návrh prezentačnej pečiatky.

Tretí krok :

1)     Prevzatie a spracovanie živej registratúry v zmysle registratúrneho plánu.

2)     Uloženie spracovanej registratúry do príručných registratúr.

Štvrtý krok :

1)     Prevzatie a spracovávanie neživej registratúry v zmysle registratúrneho plánu.

2)     Uloženie a uskladnenie spracovanej neživej registratúry v registratúrnom stredisku*.

3)     Periodické audity dodržiavania pravidiel správneho fungovania registratúry v spoločnosti/ organizácii.

4)     Metodické vedenie podateľne/ sekretariátu.

5)     Odborná správa registratúrneho strediska.

6)     Pravidelné aktualizácie registratúrnych plánov a poriadkov.

7)     Spracovanie a príprava vyraďovacieho konania registratúry po lehote uloženia.

8)     Vyhotovovanie vyraďovacích zoznamov.  

9)     Komunikácia a návštevy príslušného štátneho archívu v rámci schválenia predloženého 

        vyraďovacieho konania.

10)   Sprevádzanie pracovníkov štátneho archívu pri ich kontrolách.

11)   Samotné fyzické vyradenie a likvidácia registratúry po jeho odsúhlasení príslušným 

        štátnym archívom. 

 

* Registratúra môže byť uložená vo vlastných priestoroch spoločnosti, prípadne ak organizácia takýmito priestormi nedisponuje, vieme túto uložiť v našich priestoroch, v registratúrnom stredisku spoločnosti HPartners, s.r.o. .