Priebeh auditu

Vstupný a periodický audit v spoločnosti/ organizácii pozostáva z týchto bodov:

 

1.       Registratúrny poriadok a plán :

1.1.  Kontrola stavu a aktuálnosti registratúrneho poriadku.

1.2.  Kontrola stavu a aktuálnosti registratúrneho plánu.

2.       Personál :

2.1.  Preverenie vedomostí o správe registratúry.

2.2.  Preverenie stavu oboznámenia sa personálu s registratúrnym poriadkom.

2.3.  Preverenie stavu oboznámenia sa personálu s registratúrnym plánom.

3.       Spisová služba, registratúrny denník :

3.1.  Kontrola fungovania spisovej služby v spoločnosti, v organizácii.

3.2.  Kontrola evidencie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty.

3.3.  Kontrola vedenia registratúrneho denníka.

4.       Obeh registratúry :

4.1.  Kontrola tvorby spisov jednotlivých organizačných zložkách spoločnosti, organizácii.

4.2.  Kontrola prezentačnej pečiatky.

4.3.  Kontrola označovania došlých záznamov prezentačnou pečiatkou.

4.4.  Označovanie záznamov registratúrnym znakom.

4.5.  Označovanie záznamov znakom lehoty a lehotou uloženia.

4.6.  Kontrola označenia poradačov ( šanónov ).                                        

5.       Registratúrne stredisko :

5.1.  Kontrola technického vybavenia registratúrneho strediska.

5.2.  Kontrola skutkového stavu uloženia všeobecnej, účtovnej a technickej registratúry.

5.3.  Kontrola spracovanej, označenej a uloženej registratúry.

5.4.  Kontrola vedenia zoznamov registratúrneho strediska.

5.5.  Kontrola vyraďovacieho konania z registratúrneho strediska.

5.6.  Kontrola komunikácie s oblastným archívom.