Správne delikty a pokuty

     Každý manažér sa už neraz dostal do situácie, kedy si nevedel spomenúť, kde je uložený ten správny a v tej chvíli veľmi dôležitý dokument. V takýchto situáciách sa naplno prejavia argumenty, prečo je tak dôležité správne fungovanie registratúry v spoločnosti. Je rovnako dôležité, ako správne fungovanie účtovnej, alebo technickej dokumentácie. V dnešných časoch vysokej fluktuácie pracovnej sily v spoločnostiach je potrebné mať všetky záznamy aj napriek tejto fluktuácii správne zaevidované, roztriedené, zoradené a uložené v príručnom a neskôr aj v registratúrnom stredisku. Dôležité je tiež vedieť správne, po uplynutí lehoty uloženia registratúry v registratúrnom stredisku, vyradiť túto regisratúru v spolupráci s príslušným štátnym archívom. 

 

Podľa Zákona 395/2002, § 31, môže Ministerstvo vnúta SR uložiť pokutu spolčnosti/ organizácii za nižšie uvedené správne delikty do výšky:

 
33 200 € tomu, kto:
 • zničí alebo poškodí archívny dokument,
 • odcudzí archívny dokument,
 • vyvezie archívny dokument bez povolenia ministerstva,
 • zničí registratúrne záznamy alebo registratúru bez vyraďovacieho konania,
 •  

16 600 € tomu, kto:

 • neumožní výkon štátneho odborného dozoru,
 • nevykoná opatrenie na ochranu archívneho dokumentu, ktoré mu uložilo ministerstvo,
 • neodovzdá archívny dokument do nútenej úschovy,
 •  

3 320 €  tomu  kto:

 • nevypracuje registratúrny poriadok a registratúrny plán alebo ho nepredloží na posúdenie a schválenie,
 • nezabezpečí správu registratúry,
 • nezabezpečí trvanlivosť registratúrneho záznamu,
 • umiestni registratúrne záznamy v priestoroch, ktoré nespĺňajú podmienky ich ochrany. 

 

     Správne fungujúca registratúra priamo zabraňuje vplyvom personálnych zmien na obeh a uloženie registratúry a zabezpečuje jej uchovanie pre budúce možné využitie a to nielen pre zdokumentovanie vlastnej histórie spoločnosti. Veľmi dôležitá je v prípadoch, keď ide o naozaj veľké peniaze, keď môže jeden stratený dokument rozhodnúť o výhre, alebo prehre dôležitého súdneho sporu. Po takejto nemilej skúsenosti sa každý dobrý manažér musí vážne zamyslenie nad otázkou: " Je naozaj potrebné dospieť až do takéhoto štádia, teda do štádia vážnej finančnej ujmy, aby nebolo potrebné nikoho v organizácii presviedčať o potrebe správneho fungovania registratúry ? "