Legislatíva

Zákony a vyhlášky upravujúce okrem iného aj správu registratúry: 

  • Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon č. 216/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z.
  • Zákon č. 503/2007 –  úplné znenie zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 515/2003 Z.z., zákonom č. 216/2007 Z.z. a zákonom č. 335/2007.
  • Zákon č. 41/2011 – novela zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon č. 266/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška MVSR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
  • Vyhláška MVSR č. 242/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MVSR č. 628, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z.z.
  • Vyhláška MVSR č. 92/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška NR SR č. 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
  • Vyhláška NR SR č. 49/2019 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.